Bức tranh tổng quát về tình hinh dinh dưỡng nhằm bổ sung vi chất dinh dưỡng một cách hiệu quả