Chương trình đi bộ đồng hành “Milo - hành trình năng lượng xanh” lần đầu tiên tại Hà Nội