Nestlé đưa ra cam kết đầy tham vọng về việc giảm muối nhằm đạt mục tiêu của WHO