Nước sạch và các phương tiện vệ sinh cho 100.000 nông dân trồng ca cao tại Bờ Biển Ngà