Doanh thu quý 1 năm 2013: Khẳng định triển vọng cả năm