Khánh thành Viện An Toàn Thực Phẩm Nestlé tại Trung Quốc