Nestlé đồng hành cùng mGreen triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường tại trường học và khu dân cư