Nestlé được công nhận là công ty dẫn đầu thực hiện Hiệp ước Toàn cầu Liên Hiệp Quốc