Nestlé hoàn tất việc mua lại công ty Pfizer Nutrition, nâng cao vị thế trong ngành dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu