Nestlé khánh thành nhà máy mới nhằm phát triển lĩnh vực Dinh dưỡng, Sức khỏe và Sống vui khỏe