Nestlé Việt Nam nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc phát triển nông nghiệp bền vững