Kết quả Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012

Ngày 09 Tháng Tám , năm 2012
Kết quả Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012
Mức tăng trưởng ổn định, xác nhận đạt mức triển vọng năm 2012.
- Doanh số đạt 44,1 tỷ CHF, tăng trưởng nội tại đạt 6,6%, tăng trưởng thực tế nội bộ đạt 2,9%
- Lợi nhuận thương mại đạt 6,6 tỷ CHF, đạt 6,3%
- Tăng trưởng nội tại ở thị trường đang phát triển đạt 12,9% và 2,6% ở các thị trường phát triển
- Trị giá mỗi cổ phiếu đạt 1,63 CHF, tăng 12,4% trên đồng ngoại tệ cố định
- Dòng tiền (cash flow) chính đạt 5,1 tỷ CHF, tăng 2,1 tỷ CHF từ nửa đầu năm 2011
- Mức tăng trưởng rất khả quan: mức tăng trưởng nội tại 5-6%, tăng biên độ và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu tính theo đồng tiền cố định.


Ô.Paul Bulcke, Giám đốc Điều Hành Nestlé phát biểu: "Trong nửa năm qua, chúng ta đã thấy sự liên quan mật thiết giữa chiến lược công ty với thực tế hiện tại và chứng minh sự quyết đoán được thực hiện nhanh chóng vào đúng thời điểm. Chúng ta liên tục đổi mới trên toàn cầu, từ các sản phẩm phổ biến đến các sản phẩm cao cấp. Chúng ta liên tục tìm các thị trường mới để tiếp cận người tiêu dùng, và sử dụng các phương tiện truyền thông mới để tăng cường mức gắn kết với người tiêu dùng và các kết quả về đầu tư thương hiệu. Cách tiếp cận này đã cung cấp sự tăng trưởng lợi nhuận trong cả hai thị trường mới và thị trường phát triển. Mức tăng trưởng cao kết hợp với sự gia tăng lợi nhuận trên đồng ngoại tệ cố định cho phép chúng ta xác nhận sẽ đạt mức triển vọng năm 2012."