Sự bền vững môi trường

Mục tiêu của Nestlé là không chỉ tạo ra những sản phẩm ngon miệng hơn và tốt cho sức khỏe hơn, mà còn vì một môi trường tốt hơn trong suốt chuỗi giá trị. Nhằm giúp chúng tôi cải thiện năng lực bảo vệ môi trường, chúng tôi đang tiến hành tiếp cận đánh giá chu kỳ sản phẩm.

NGUỒN CUNG CẤP


Cam kết của chúng tôi: Cải thiện tính hiệu quả nguồn cung ứng trong hoạt động vận hành của chúng tôi.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


Cam kết của chúng tôi: Thể hiện sự lãnh đạo về vấn đề biến đổi khí hậu.

BAO BÌ


Cam kết của chúng tôi: Cải thiện năng lực bảo vệ môi trường trên bao bì của chúng tôi.

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


Cam kết của chúng tôi: Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

SẢN PHẨM


Cam kết của chúng tôi: Đánh giá và tối ưu những tác động môi trường của sản phẩm Nestlé.

THÔNG TIN


Cam kết của chúng tôi: Cung cấp các thông tin và đối thoại về môi trường chính xác và có ý nghĩa.