25.000 học sinh tiểu học được phổ cập kiến thức dinh dưỡng qua chương trình "Giáo dục dinh dưỡng học đường – Nestlé Healthy Kids"