Dự án hợp tác công tư đưa giải pháp “giải khát” cho sản xuất cà phê