Khai mạc Giải Thể Thao Học Sinh TPHCM năm học 2017-2018 - Môn VOVINAM Việt Võ Đạo