Khai mạc Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ I năm 2017- Cúp Nesté Milo