NESCAFÉ PLAN thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cho hạt Cà Phê Việt Nam