Nestlé đồng hành với Chương trình Bơi An Toàn, Phòng Chống Đuối Nước Trẻ Em năm 2018