Nestlé Professional phối hợp Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người kinh doanh ăn uống đường phố