Nestlé Việt Nam khánh thành Trung tâm Phân phối mới, mở rộng đầu tư tại tỉnh Hưng Yên