Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Thu, 03/14/2013 - 19:00

Báo cáo thường niên 2012 của Tập đoàn Nestlé

Báo cáo thường niên 2012 của Tập đoàn Nestlé
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012: Các thành tích và tham vọng

Nestlé đã công bố bản "Báo cáo thường niên năm 2012" (pdf, 6 Mb), về các thành tích của công ty năm 2012 và tham vọng trong tương lai.

Bản báo cáo đầy đủ bao gồm: Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị doanh nghiệp và Báo cáo Trách nhiệm của Nestlé với xã hội: Tạo Giá Trị Chung (CSV) và Báo cáo các cam kết của Nestlé (pdf, 3 Mb).

Kiểu mẫu Nestlé

"Môi trường kinh doanh năm 2013 vẫn sẽ là một thách thức như 2012", Chủ tịch Nestlé, Ô. Peter Brabeck-Letmathe và Giám Đốc Điều hành, Ô. Paul Bulcke cho biết trong một lá thư chung gửi đến các cổ đông.

"Năm 2013 sẽ lại cung cấp cơ hội tận dụng lợi thế cạnh tranh của chúng ta, cung cấp các cơ hội phát triển và hưởng lợi từ các cải thiện trên tất cả các ngành hàng".

"Chúng ta hy vọng sẽ cung cấp những "Kiểu mẫu Nestlé" với mức tăng trưởng nội tại từ 5-6%, cùng tỷ suất lợi nhuận và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu trên đồng ngoại tệ cố định."

Các số liệu chính trong bản báo cáo gồm:


Doanh số

92 tỷ CHF
Tăng 8,6 tỷ CHFTăng trưởng nội tại

5.9%Lợi nhuận thương mại

14 tỷ CHF
Tăng 1,5 tỷ CHF


Article Type