Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Wed, 02/13/2013 - 18:00

Kết quả Kinh doanh 2012 của Tập đoàn Nestlé

Kết quả Kinh doanh 2012 của Tập đoàn Nestlé

  • Doanh số đạt 92,2 tỷ CHF, tăng 8,6 tỷ CHF (10,2%)
  • Tăng trưởng nội tại đạt 5,9%, tăng trưởng thực tế nội bộ đạt 3,1%
  • Lợi nhuận thương mại tăng 11,8% đạt 14 tỷ CHF, lợi nhuận (margin) tăng 20 điểm cơ bản (15,2%)
  • Trị giá mỗi cổ phiếu đạt 12,2% trị giá 3,33 CHF
  • Chia cổ tức dự kiến 2,05 CHF trên mỗi cổ phiếu
  • Dòng vốn lưu động tăng từ 5,6 lên 15,8 tỷ CHF
  • Triển vọng 2013: Tăng trưởng nội tại đạt 5-6%, tăng lợi nhuận thương mại và tăng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu trên đồng ngoại tệ cố định.

Ô. Paul Bulcke, Giám đốc điều hành tập đoàn Nestlé phát biểu: "Trong năm 2012 chúng ta đã thực hiện được lời hứa: đạt kết quả tốt trên diện rộng dựa trên tăng trưởng lợi nhuận lien tục trong những năm qua. Tất cả các ngành hàng của chúng ta đều phát triển tốt tại các thị trường phát triển và thị trường mới. Các chính sách về Dinh dưỡng & Sức khỏe tiếp tục mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, đây là một sự khác biệt lớn về thương hiệu trên thị trường và tăng giá trị cho các cổ đông. Với sự sáng tạo và đổi mới, chúng ta đã đặt nền móng cho sự tăng trưởng trong tương lai. Chúng ta tăng hỗ trợ đằng sau thương hiệu của mình. Nestlé tăng cường mạng lưới R&D toàn cầu của mình với các cơ sở mới ở Ấn Độ và Trung Quốc. Chúng ta phát triển khả năng mới cho Nestlé Health Science và mua lại Wyeth Nutrition. Chúng ta luôn đầu tư có trách nhiệm và lâu dài, mở rộng quy mô sản xuất, tiếp tục giảm tác động đến môi trường. Mặc dù sẽ có nhiều thách thức trong năm 2013, chúng ta hy vọng sẽ đạt tăng trưởng nội tại 5-6% cũng như tăng lợi nhuận thương mại và tăng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu trên đồng ngoại tệ cố định.

Article Type