Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Thu, 05/17/2012 - 15:00

Nestlé đạt Giải thưởng Doanh nghiệp An toàn và Sức khỏe 2012

Nestlé đạt Giải thưởng Doanh nghiệp An toàn và Sức khỏe 2012

Giải thưởng doanh nghiệp an toàn và sức khỏe 2012 được công bố vào ngày 02 tháng 5 năm 2012, trong Hội nghị quản lý thị trường tại Trung tâm.

Xin chúc mừng những người chiến thắng:

Giải thưởng "An toàn do Bầu chọn"

Nestlé Indochina (Nhà máy Trị An, Việt Nam): Đạt mức an toàn trong Dự án Route66.


Chú thích ảnh: Ô. Paul Bulcke, Ô. Trevor Clayton, Ô. Nandu Nandkishore, Ô. José Lopez.

Nhà máy Trị An của chúng ta đã giành được giải thưởng này, đây là một giải thưởng rất quan trọng và có uy tín. Đây là một tin tuyệt vời và tôi xin chúc mừng Nhà máy Trị An với thành tích tuyệt vời và đáng để tất cả chúng ta tự hào. Giải thưởng này rất có nghĩa với Việt Nam, nơi mà nhận thức và suy nghĩ về an toàn còn khá thấp. Chúng ta cần phải tiếp tục thực hành an toàn cao không chỉ trong nhà máy mà còn trên tất cả các nơi khác; các bạn sẽ thấy có nhiều chương trình hơn trong những tháng sắp tới
Article Type