Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Nỗ lực của Nestlé nhằm thực hiện các cam kết với xã hội trong từng lĩnh vực được thể hiện chi tiết trong bản báo cáo mới nhất “Nestlé trong Xã hội 2013”.
Nestlé: Minh bạch trong cam kết<br>