Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mon, 12/18/2017 - 02:00

Nestlé Việt Nam cam kết tuân thủ các qui định và nguyên tắc về quảng cáo của Việt Nam và của tập đoàn

Sau khi rà soát và cân nhắc đánh giá các biện pháp của YouTube áp dụng để loại bỏ những nội dung xấu xuất hiện bên cạnh các nội dung quảng cáo trả tiền không thật sự hiệu quả, Tập đoàn Nestlé đã quyết định ngưng toàn bộ các quảng cáo trả tiền trên YouTube. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay ở phạm vi trên toàn thế giới.

Từ đầu năm 2017, chúng tôi đã ngưng sử dụng các dịch vụ quảng cáo của YouTube, Google trên toàn cầu. Chúng tôi sau đó sử dụng trở lại các dịch vụ quảng cáo của YouTube, Google trên nền tảng giám sát chặt chẽ các nội dung được thể hiện, đảm bảo phù hợp với tinh thần quảng cáo lành mạnh và quy định của luật quảng cáo của Việt Nam và của tập đoàn.

Tuy nhiên, sau một thời gian rà soát và cân nhắc đánh giá các biện pháp của YouTube, Google áp dụng để loại bỏ những nội dung xấu xuất hiện bên cạnh các nội dung quảng cáo trả tiền không thật sự hiệu quả, Tập đoàn Nestlé đã quyết định tạm thời ngưng toàn bộ các quảng cáo trên YouTube.

Tại Việt Nam chúng tôi đang phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan để đề xuất và xây dựng danh sách các kênh Youtube có nội dung lành mạnh và có đăng kí với cơ quan quản lý. Dựa trên danh sách các kênh được thiết lập này, chúng tôi sẽ cân nhắc kế hoạch tiếp theo tại Việt Nam nhằm đảm bảo môi trường quảng cáo trên nền tảng này phù hợp với tinh thần quảng cáo lành mạnh và quy định của luật quảng cáo của Việt Nam.

Thông tin liên hệ:
Ms. Lê Thị Hoài Thương
Nestlé Việt Nam
Phone: (84-24) 37764123
Email: [email protected]é.com

Article Type