Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sun, 03/04/2018 - 18:00

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ quảng cáo của YouTube

Sau một thời gian ngưng sử dụng dịch vụ quảng cáo trên YouTube nhằm yêu cầu YouTube, Google có những biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc đảm bảo một môi trường lành mạnh cho nhà quảng cáo và người tiêu dùng, sau khi cân nhắc dựa trên các hành động cụ thể của YouTube trong thời gian qua, Nestlé sẽ tiếp tục sử dụng một phần dịch vụ quảng cáo của YouTube từ ngày 02/3/2018 trên nền tảng giám sát chặt chẽ các nội dung được thể hiện, đảm bảo phù hợp với tinh thần quảng cáo lành mạnh và quy định của luật quảng cáo của Việt Nam và của tập đoàn. Một số dịch vụ trên nền tảng này công ty vẫn tạm ngưng sử dụng đến khi đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về tính an toàn và tuân thủ.

Từ đầu năm 2017, chúng tôi đã ngưng sử dụng các dịch vụ quảng cáo của YouTube, Google trên toàn cầu. Sau một thời gian thử nghiệm sử dụng trở lại dịch vụ, cuối năm 2017, sau khi rà soát và cân nhắc đánh giá các biện pháp của YouTube, Google áp dụng để loại bỏ những nội dung xấu xuất hiện bên cạnh các nội dung quảng cáo trả tiền không thật sự hiệu quả, Tập đoàn Nestlé đã quyết định tạm thời ngưng toàn bộ các quảng cáo trên YouTube nhằm yêu cầu YouTube, Google có những biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc đảm bảo một môi trường lành mạnh cho sản phẩm quảng cáo và người tiêu dùng.

Sau khi cân nhắc dựa trên các hành động cụ thể của YouTube trong thời gian qua, Nestlé sẽ tiếp tục sử dụng một phần dịch vụ quảng cáo của YouTube từ ngày 02/3/2018 trên nền tảng giám sát chặt chẽ các nội dung được thể hiện, đảm bảo phù hợp với tinh thần quảng cáo lành mạnh và quy định của luật quảng cáo của Việt Nam và của tập đoàn. Một số dịch vụ trên nền tảng này công ty vẫn tạm ngưng sử dụng đến khi đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về tính an toàn và tuân thủ.

Tại Việt Nam chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan để đề xuất và xây dựng danh sách các kênh Youtube có nội dung lành mạnh và có đăng kí với cơ quan quản lý, nhằm đảm bảo môi trường quảng cáo trên nền tảng này phù hợp với tinh thần quảng cáo lành mạnh và quy định của luật quảng cáo của Việt Nam.

Thông tin liên hệ:
Ms. Lê Thị Hoài Thương
Nestlé Việt Nam
Phone: (84-24) 37764123
Email: [email protected]é.com

Article Type