Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Phần lớn các cuộc tranh luận về tương lai của ngành lương thực thực phẩm đều tập trung vào việc liệu chúng ta có thể phát triển sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng tăng của thế giới.
Truyền cảm hứng cho thế hệ nông dân kế cận