Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Báo cáo thường niên 2014

Tập đoàn Nestlé vừa công bố bản Báo cáo thường niên năm 2014, tổng kết toàn bộ kết quả kinh doanh trong năm vừa qua và tham vọng tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Bản Báo cáo Thường niên bao gồm Báo cáo Quản trị Doanh nghiệp, Báo cáo Tài chính và bản báo cáo tổng hợp "Nestlé trong xã hội: Tạo Giá Trị Chung và hoàn thành các cam kết của chúng ta".


Báo cáo thường niên 2014
English (pdf, 9 Mb) French (pdf, 10 Mb) German (pdf, 9 Mb)

Báo cáo Quản trị Doanh nghiệp 2014
English (pdf, 3 Mb) French (pdf, 3 Mb) German (pdf, 3 Mb)

Báo cáo Tài chính 2014
English (pdf, 1 Mb) French (pdf, 1 Mb) German (pdf, 1 Mb)

Nestlé trong xã hội: Tạo Giá Trị Chung và hoàn thành các cam kết của chúng ta 2014
English (pdf, 4 Mb) French (pdf, 4 Mb) German (pdf, 4 Mb)
Spanish (pdf, 4 Mb)    

Các báo cáo của Nestlé 2014