Sort results by
Sort results by

HSCB Nước tương Maggi

Tên hồ sơ  
HSCB NƯỚC TƯƠNG MAGGI ĐẬU NÀNH ĐẬM ĐẶC Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm Nước tương hảo hạn MAGGI - 17.05.2021 Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành Tải hồ sơ
COA sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành Tải hồ sơ
Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành Tải hồ sơ
Hồ sơ tự công bố của thực phẩm bổ sung Nước tương Maggi đậu nành thanh dịu Tải hồ sơ
Thông báo bổ sung bao bì cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi Đậu nành Thanh Dịu - 12.08.2019 Tải hồ sơ
Thông báo bổ sung bao bì chai 910ml cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi Đậu nành Thanh Dịu - 13.11.2019 Tải hồ sơ
Thay đổi nhãn của sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi Đậu nành Thanh Dịu - 23.04.2020 Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc Tải hồ sơ
COA sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc Tải hồ sơ
Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc Tải hồ sơ
Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm thực phẩm bổ sung Nước tương Maggi đậu nành đậm đặc - 30.07.2019 Tải hồ sơ
Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi đậu nành đậm đặc - 12.08.2019 Tải hồ sơ
Thông báo bổ sung bao bì chai 910ml cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi Đậu nành đậm đặc - 13.11.2019 Tải hồ sơ
Thay đổi nhãn của sán phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi đậu nành đậm đặc - 23.04.2020 Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm nước tương Maggi tỏi ớt tươi - 24.04.2018 Tải hồ sơ
COA sản phẩm nước tương Maggi tỏi ớt tươi - 21.04.2018 Tải hồ sơ
Nhãn sản phẩm nước tương Maggi tỏi ớt tươi Tải hồ sơ
V/v: Thay đổi hạn sử dụng và nhãn của sản phẩm Nước tương Maggi tỏi ớt tươi Tải hồ sơ
Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm Nước tương Maggi tỏi ớt tươi - 30.07.2019 Tải hồ sơ
Thay đổi nhãn của sản phẩm Nước tương Maggi tỏi ớt tươi - 23.04.2020 Tải hồ sơ