Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hạt nêm cao cấp Maggi - Gấp đôi thịt xương tuỷ và gia vị tự nhiên

Tên hồ sơ  
Bản tự công bố và Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Hạt nêm cao cấp Maggi - Gấp đôi thịt xương tuỷ và gia vị tự nhiên. Tải hồ sơ
COA sản phẩm Thực phẩm bổ sung Hạt nêm cao cấp Maggi - Gấp đôi thịt xương tuỷ và gia vị tự nhiên Tải hồ sơ
Công văn thay đổi bao bì cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung Hạt nêm cao cấp Maggi - Gấp đôi thịt xương tuỷ và gia vị tự nhiên Tải hồ sơ
Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm Thực phẩm bổ sung Hạt nêm cao cấp Maggi-Gấp đôi thịt xương tuỷ và gia vị tự nhiên - 12.08.2019 Tải hồ sơ