Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc

Tên hồ sơ  
Bản tự công bố sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc Tải hồ sơ
COA sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc Tải hồ sơ
Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc Tải hồ sơ
Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm thực phẩm bổ sung Nước tương Maggi đậu nành đậm đặc - 30.07.2019 Tải hồ sơ
Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi đậu nành đậm đặc - 12.08.2019 Tải hồ sơ
Thông báo bổ sung bao bì chai 910ml cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi Đậu nành đậm đặc - 13.11.2019 Tải hồ sơ
Thay đổi nhãn của sán phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi đậu nành đậm đặc - 23.04.2020 Tải hồ sơ