Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

HSCB Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO

Tên hồ sơ  
Bản tự công bố sản phẩm MILO UHT - 07.02.18 Tải hồ sơ
MILO-RTD-115ml Tải hồ sơ
MILO-RTD-180ml Tải hồ sơ
Thông báo v/v bổ sung bao bì với thiết kế nhãn mới cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO - 12.10.2018 Tải hồ sơ
Thông báo v/v bổ sung bao bì ngoài của sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch Nestlé MILO - 29.01.2019 Tải hồ sơ
Bản tự công bố và Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO - 06.03.2019 Tải hồ sơ
Bản tự công bố và Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO - 03.12.2018 Tải hồ sơ
Thông báo v/v đính chính thông tin kê khai phần Thể tích thực trong Bản tự công bố sản phẩm - 26.03.2019 Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm Thực phẩm bổ sung thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO - TCCS 91:2018/NVL Tải hồ sơ