Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO

Tên hồ sơ  
Bản tự công bố sản phẩm MILO UHT - 07.02.18 Tải hồ sơ
MILO-RTD-115ml Tải hồ sơ
MILO-RTD-180ml Tải hồ sơ
Thông báo v/v bổ sung bao bì với thiết kế nhãn mới cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO - 12.10.2018 Tải hồ sơ
Thông báo v/v bổ sung bao bì ngoài của sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch Nestlé MILO - 29.01.2019 Tải hồ sơ
Bản tự công bố và Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO - 06.03.2019 Tải hồ sơ
Bản tự công bố và Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO - 03.12.2018 Tải hồ sơ
Thông báo v/v đính chính thông tin kê khai phần Thể tích thực trong Bản tự công bố sản phẩm - 26.03.2019 Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm Thực phẩm bổ sung thức uống lúa mạch uống liền Nestlé MILO - TCCS 91:2018/NVL Tải hồ sơ