Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea

Tên hồ sơ  
Bản tự công bố & Nhãn sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea Tải hồ sơ
COA sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea Tải hồ sơ
Thông báo v/v thay đổi hạn sử dụng của sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea - 18.02.2019 Tải hồ sơ
Thông báo bổ sung bao bì Tết cho sản phẩm Trà sữa Nestea - 17.09.2019 Tải hồ sơ