Sort by
Sort by

Báo cáo về việc tuân thủ

Chúng tôi tuyệt đối nhấn mạnh sự công khai minh bạch và báo cáo thường quy của thông tin đại chúng liên quan đến việc tuân thủ với WHO code. Chi tiết báo cáo nội bộ thường quy về việc tuân thủ được chia sẻ với Tổng giám đốc (CEO), chủ tịch, và ủy ban kiểm toán của với các tổng giám đốc của các thị trường kinh doanh. Chúng tôi đăng tai báo cáo độc lập và việc đánh giá thường quy về việc tuân thủ theo hướng dẫn chính sách của Nestlé và luật của nước sở tại trong việc triển khai Quy chế của tổ chức y tế thế giới (WHO code).

Chúng tôi tuyệt đối nhấn mạnh sự công khai minh bạch và báo cáo thường quy của thông tin đại chúng liên quan đến việc tuân thủ với WHO code. Chi tiết báo cáo nội bộ thường quy về việc tuân thủ được chia sẻ với Tổng giám đốc (CEO), chủ tịch, và ủy ban kiểm toán của với các tổng giám đốc của các thị trường kinh doanh. Chúng tôi đăng tai báo cáo độc lập và việc đánh giá thường quy về việc tuân thủ theo hướng dẫn chính sách của Nestlé và luật của nước sở tại trong việc triển khai Quy chế của tổ chức y tế thế giới (WHO code).

Chúng tôi đăng tải phản hồi tới International Baby Food Action Network (IBFAN), được biên soạn từ các vấn đề liên quan về việc kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ bởi tất cả các công ty lớn bao gồm cả Nestlé. Chúng tôi đánh giá những vấn đề không đúng sự thật trong báo cáo và đăng tải về kết quả đánh giá của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra những hành động hiệu chỉnh khi thấy đó là cần thiết.