Sort by
Sort by

FTSE4Good

FTSE4Good là chỉ số trách nhiệm đầu tư của tập đoàn FTSE, đứng đầu trên thế giới trong việc cung cấp các chỉ số toàn cầu và phân tích giải pháp đầu tư của sàn tài chính chứng khoán London. FTSE4Good bao gồm các công ty chứng minh được thực hiện tốt về các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội. Ngoài ra, nó là chỉ số trách nhiệm đầu tư toàn cầu duy nhất đặt ra tiêu chí rõ ràng về việc tiếp thị kinh doanh các sản phẩm thay thế sữa mẹ FTSE4Good Index, xây dựng tiêu chí dựa trên cơ sở Quy chế quốc tế của tổ chức y tê thế giới (WHO code) và hướng dẫn giải quyết của Đại hội đồng Y tế thế giới.

Tháng 3 năm 2011, chúng tôi là công ty dinh dưỡng cho trẻ nhỏ đầu tiên có được chỉ số đánh giá FTSE4Good. Chúng tôi được chứng nhận có được chỉ số này vào tháng 9 năm 2011 thông qua quy trình thẩm định về việc thực hành kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ và các hoạt động khác liên quan. Chi tiết các tiêu chí về việc kinh doanh sản phẩm sữa thay thế (BMS) được thiết lập, một cách hết sức cụ thể các công ty được yêu cầu quy trình thẩm định bởi một đối tác độc lập. Quy trình này giúp chung tôi xác định những điểm cần phải được cải thiện và từ đó tham gia một cách hữu hiệu trong việc nâng cao trách nhiệm của chúng tôi trong việc kinh doanh sản phẩm sữa thay thế.

Chúng tôi chủ động tham gia và phát triển các tiêu trí trong kinh doanh sản phẩm sữa thay thế của FTSE4Good và nhận thấy như là cơ hội trong việc triển khai Quy chế của Tổ chức Y tế thế giới một cách hiệu quả nhất với tất cả các quốc gia.