Sort by
Sort by

Triển khai thực hiện

Chúng tôi rất nghiêm khắc thực hiện các hướng dẫn nội bội đảm bảo tuân thủ với hướng dẫn và chính sách trong việc triển khai quy chế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO code) và các luật lệ của nước sở tại mà chúng tôi có hoạt động. Với kết quả đó, chúng tôi là công ty dinh dưỡng cho trẻ nhỏ đầu tiên nhận được chỉ số FTSE4Good index và chúng tôi cam kết tuyệt đối tiếp tục cải tiến trong thực hiện các hoạt động

Hệ thống quản lý chi tiêt trên toàn cầu của chúng tôi bao gồm các hợp phần.

Đào tạo, kiểm tra và hướng dẫn về Quy chế của Tổ chức Y tế thế giới WHO Code

Chúng tôi đào tạo hướng dẫn cho tất cả các nhân viên tham gia kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ về Quy chế của tổ chức y tế thế giới ( WHO code). Các cá nhân liên quan định kỳ nhận được test ( kiểm tra) về kiến thức về WHO code và hướng dẫn chính sách của Nestlé, và kết quả đánh giá test như là một tiêu chí cho việc xét duyệt tăng lương, thưởng. Nhân viên kinh doanh và bán hàng của chúng tôi không được thưởng trên doanh số bán sản phẩm thay thế sữa mẹ. Cụ thể, việc vố tình hoặc cố tình vi phạm nghiêm trọng chính sách có thể chịu hình thức kỷ luật cao nhất, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng.

Hướng dẫn chi tiết

Chúng tôi thực hiện cách mở rộng quản lý hệ thống tại tất cả các thị trường kinh doanh. Hệ thống trực tuyến hướng dẫn chính sách của Nestlé được hướng dẫn chi tiết tới tất cả các nhân viên tham gia vào việc kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ với mục tiêu đảm bảo việc tuân thủy chính sách và luật lệ nước sở tại tại tất cả các cấp độ.

Kiểm tra

Hàng năm việc kiểm toán nội bộ được thực hiện khoảng 20 nước, kiểm toán độc lập thực hiện bởi Bureau Veritas, công ty kiểm toán hàng đầu kiểm toán đánh giá, việc kiểm toán thực hiện ít nhất là 3 thị thị trường / năm. Bổ xung đánh giá hết sức chi tiết, chúng tôi có kiểm toán thực hiện bởi đối tác thứ 3 như là một phầm quy trình đánh giá của FTSE theo hướng dẫn của chỉ số FTSE4Good, và nhóm FTSE chịu trách nhiệm chỉ số đầu tư.

Hướng dẫn thanh tra.

Hệ thống thanh tra nội bộ WHO code của Nestlé được thực hiện từ 2002 cho phép các nhân viên báo cáo về các trường hợp vi phạm về việc thực hiện kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, được hoàn toàn giữ bảo mật về địa chỉ và nằm ngoài hệ thống quản lý của người quản lý.

Cùng với, hệ thống báo cáo về sự liêm chính được triển khai cho tất cả các nhân viên cung cấp một cách độc lập trong việc đưa ra các phản ảnh liên quan đến chính sách và hướng dẫn của chúng tôi. Đối tác thứ ba xác đinh thực hiện hệ thống báo cáo và cho phép nhân viên phản ánh nếu có bất kỳ vi phạm nào.

Điều tra các vi phạm

Chúng tôi hết sức chú trọng và điều tra tất cả các vi phạm về việc không tuân thủ theo WHO code và luật của nước sở tại. Chúng tôi phản hồi cho các ban ngành đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng một cách chi tiết về việc không tuân thủ hoặc vi phạm thông qua hệ thống phản hồi, có thể viết hoặc gọi cho chung tôi thông qua số điện thoại tư vấn.

Báo cáo tuân thủ

Chúng tôi tuyệt đối nhấn mạnh sự công khai minh bạch và báo cáo thường quy của thông tin đại chúng liên quan đến việc tuân thủ với WHO code. Báo cáo tuân thủ thường quy và báo cáo kiểm toán độc lập được đăng tại tại Reporting section..

Khi được cấp phép, chung tôi thực hiện các hoạt động hiệu chỉnh một cách sớm nhất có thể và lồng ghép bài học kinh nghiệm lựa chọn việc tiếp tục nâng cấp quản lý hệ thống của chúng tôi.