Sort by
Sort by

Dự án thực tế

Để tạo giá trị cho các cổ đông và cho chính bản thân công ty, chúng tôi phải đem lại lợi ích cho người dân ở những nước chúng tôi đang hiện diện. Đó chính là những người nông dân đang cung cấp nguyên liệu cho chúng tôi, là những nhân viên đang làm việc cho chúng tôi, người tiêu dùng của chúng tôi và cả những cộng đồng nơi chúng tôi làm việc.

Những câu chuyện sau đây và những trường hợp thực tiễn về nỗ lực của Nestlé trong lĩnh vực dinh dưỡng, quản l‎ý nguồn nước và phát triển nông thôn sẽ cung cấp một cái nhìn cụ thể về khái niệm giá trị chung.