Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Con người tại Nestlé

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi, vì vậy việc đảm bảo an toàn, khỏe mạnh và gắn kết là ưu tiên cao nhất. Là một tập đoàn lớn toàn cầu, chúng tôi đang học hỏi để trở nên linh hoạt hơn trước một thế giới thay đổi nhanh chóng và một thị trường lao động cạnh tranh cao độ.

 

Cam kết của chúng tôi: Đảm bảo tất cả cơ sở kinh doanh Nestlé có hệ thống bảo vệ sức khỏe và an toàn cơ bản cho tất cả nhân viên.

 

 

Cam kết của chúng tôi: Cung cấp chương trình đào tạo về Tạo Giá Trị Chung, dinh dưỡng (NQ) và sự bền vững môi trường cho nhân viên.

 

 

Cam kết của chúng tôi: Tăng cường cân bằng giới trong lực lượng lao động của Nestlé.

 

 

Cam kết của chúng tôi: Cung cấp 20.000 cơ hội việc làm dành cho thanh niên dưới 30 tuổi tại Nestlé ở Châu Âu.