Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cộng đồng

Cộng đồng
Giúp đỡ phát triển các cộng đồng thịnh vượng, vững mạnh

Tham vọng năm 2030 của chúng tôi là giúp cải thiện cuộc sống của 30 triệu người trong các cộng đồng kết nối trực tiếp với các hoạt động kinh doanh của Nestlé

 

Cải thiện đời sống và phát triển các cộng đồng thịnh vượng bắt đầu từ giáo dục. Chúng tôi tin rằng trẻ em nên được đến trường, và hưởng sự giáo dục tử tế. Chúng tôi cũng tin vào việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái về mặt kinh tế và xã hội, để họ có thể trở nên thành công và tự lập. Trở thành một phần trong các cộng đồng mà Nestlé hoạt động đồng nghĩa với sự tôn trọng quyền của những ai làm cho và với Nestlé. Tôn trọng là nền tảng của các giá trị của Nestlé, và chúng tôi nhấn mạnh rằng các đối tác và nhà cung cấp của Nestlé cũng duy trì những tiêu chuẩn cao như vậy.

Công việc của chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực và được hỗ trợ bởi những cam kết sau đây:

Nâng cao đời sống nông thôn

Tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền

Đẩy mạnh việc làm bền vững và đa dạng

 

Nội dung liên quan