Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Phát triển nông thôn và tìm nguồn cung có trách nhiệm

Chúng tôi dựa vào hơn 5 triệu nông dân tại các khu vực nông thôn để cung ứng nguồn nguyên liệu thô cho hoạt động sản xuất. Chúng tôi đang thực hiện nhiều chương trình để đảm bảo rằng khu vực nông thôn trở thành nơi đáng sống, làm việc và để đầu tư, cho các thế hệ tương lai.

MÔ HÌNH

Cam kết của chúng tôi: Thực hiện Mô Hình Phát Triển Nông Thôn để thấu hiểu nhu cầu của người nông dân.

COCOA PLAN

Cam kết của chúng tôi: Thực hiện chương trình Nestlé Cocoa Plan cho người nông dân trồng cây ca cao.

NESCAFÉ PLAN

Cam kết của chúng tôi: Thực hiện chương trình Nescafé Plan với người nông dân trồng cây cà phê.

NGUỒN CUNG ỨNG

Cam kết của chúng tôi: Thực hiện việc tìm nguồn cung cấp có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng của Nestlé.