Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nhân quyền và tuân thủ

Nestlé có một vị trí quan trọng để tạo nên sự tác động tích cực vào những người liên quan. Chúng tôi tiếp tục tuân thủ theo luật pháp quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, cũng như chủ động tăng cường hơn nữa. Chúng tôi nhận ra rằng trách nhiệm của mình là phải tôn trọng nhân quyền trong suốt chuỗi giá trị của mình.

human-rights-sml.png

Cam kết của chúng tôi: Đánh giá và giải quyết tác động nhân quyền trong hoạt động vận hành và cung ứng của Nestlé.

compliance-violations-sml.png

Cam kết của chúng tôi: Đảm bảo tất cả nhân viên và các bên liên quan có thể dễ dàng báo cáo những vi phạm tuân thủ có thể xảy ra.

child-labour-sml.png

Cam kết của chúng tôi: Loại bỏ lạm dụng lao động trẻ em.

did-you-know-human-rights.png
anti-corruption-bribery.png

Cam kết của chúng tôi: Chống lại việc tham nhũng và hối lộ.