Sort by
Sort by

Đối với chúng tôi, cung ứng có trách nhiệm là chú ý đến các vấn đề xã hội, môi trường, kinh tế và động vật khi sử dụng nguyên liệu thô. Mục tiêu của chúng tôi trong việc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm là đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi không dẫn đến các hành vi có hại cho hành tinh và tôn trọng các quyền con người.

Để đạt được mục tiêu đó, tất cả các nhà cung ứng và các đối tác mà chúng tôi đang hợp tác phải tuân thủ Nguyên tắc Cung ứng Có trách nhiệm của Nestlé (Nestlé Responsible Sourcing Standard), nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và bảo vệ tài nguyên của hành tinh, đồng thời tạo ra nguồn cung cấp nguyên liệu dài hạn và bền vững.