Sort by
Sort by

Bộ phận Truyền Thông

Bộ phận Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Nestlé. Công việc đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các phòng ban, bộ phận nhằm hiểu những mối quan tâm của họ, góp phần định hình hoạt động  truyền thông của Công ty.
Đội ngũ Truyền thông giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình bằng cách xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông cả bên trong và bên ngoài. Họ cũng đưa ra những tư vấn, lên kế hoạch, chiến lược nhằm đảm bảo thông tin nhất quán và đáng tin cậy được chuyển đến các bên liên quan trong Công ty.
Các hoạt động của chúng tôi nhắm đến nhiều đối tượng bao gồm các đơn vị truyền thông, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, những người có tầm ảnh hưởng lớn, nhân viên, người tiêu dùng và công chúng.
Dưới đây là một số lĩnh vực bạn có thể tìm hiểu thêm về hoạt động truyền thông tại Nestlé.
Quan hệ truyền thông: đóng vai trò là tiếng nói của Công ty với bên ngoài; chịu trách nhiệm liên lạc với các đơn vị truyền thông trực tuyến, phát sóng và in ấn.
Quan hệ Công chúng: phụ trách các mối quan hệ của Nestlé với các bên liên quan bên ngoài, nhằm đảm bảo việc xây dựng chính sách đáp ứng với sự thay đổi của xã hội.
Quản trị Nội dung & Kỹ thuật số: quản lý các trang web Công ty và các kênh truyền thông xã hội, tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng, người có ảnh hưởng trực tuyến và các bên liên quan mỗi ngày.
Truyền thông nội bộ: tập trung vào việc truyền thông nhằm gắn kết nhân viên.
Truyền thông Đối ngoại: chịu trách nhiệm điều phối và đảm bảo sự hiện diện của Nestlé trong ngành và đối với các tổ chức thương mại nhằm tăng cường vị thế của Nestlé góp phần định hình hoạt động của ngành. Thúc đẩy và đóng góp cho đối thoại và hợp tác trong việc phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn tốt nhất nhằm nâng cao giá trị cho người tiêu dùng. Bạn sẽ cần có sự quan tâm đối với các vấn đề thời sự, kinh doanh, nội dung số và truyền thông để thành công trong công việc này.

Với Tuấn, Nestlé là nơi tốt nhất để thử nghiệm và học hỏi. Làm việc tại Nestlé, Tuấn luôn được khuyến khích để theo đuổi những giải pháp mà Tuấn tin là tốt nhất và không đi theo lối mòn. Mỗi ngày đều là một ngày mới để cố gắng và vượt qua giới hạn của bản thân.

Tuan photo
Tuan