Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mon, 09/18/2017 - 19:00

Nestlé hỗ trợ 10 triệu thanh niên tiếp cận các cơ hội việc làm và phát triển kinh tế

Nestlé hỗ trợ 10 triệu thanh niên tiếp cận các cơ hội việc làm và phát triển kinh tế

Nestlé trainee 

Ngày hôm nay Nestlé công bố một sáng kiến mới: "Sáng kiến thanh niên toàn cầu" – "Nestlé needs YOUth". Đến năm 2030, Nestlé sẽ hỗ trợ cho 10 triệu thanh niên trên khắp thế giới tiếp cận được các cơ hội việc làm và phát triển kinh tế.

Sáng kiến toàn cầu này bao gồm tất cả hoạt động nhằm hỗ trợ người trẻ trên toàn thế giới mà Nestlé thực hiện riêng và những hoạt động mà Nestle liên kết với những tổ chức khác , bao gồm tổ chức "Liên minh vì tuổi trẻ."

Bên cạnh cơ hội việc làm, Nestle cũng tập trung hỗ trợ thế hệ kế cận là con em của những người nông dân và chủ doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị của Nestlé. Sáng kiến này cũng khuyến khích sự đổi mới bao gồm cả những thử thách về sáng tạo trên nền tảng mở [email protected]é.

Nestlé thể hiện cam kết của mình khi trở thành một trong những công ty đầu tiên tham gia vào Sáng Kiến Toàn Cầu về Việc Làm Bền Vững cho Thanh Niên của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO).

Ngày hôm nay tại New York, Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn Nestlé ông Mark Schneider đã công bố về "sáng kiến thanh niên toàn cầu" của Nestlé. Ông đã nói chuyện tại các sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Ông nhấn mạnh rằng việc đầu tư vào người trẻ rất quan trọng để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Đồng thời, đó còn là một sự đầu tư có tầm nhìn xa đối với các công ty vì sự đầu tư này sẽ giúp phát triển các nền kinh tế và doanh nghiệp.

Đọc thêm về các cam kết của Nestlé cho thanh niên.

Article Type