Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tôi đang tìm nguồn tài trợ cho dự án thì nên làm thế nào?

Nếu sự kiện hoặc dự án của bạn liên quan đến một trong ba lĩnh vực ưu tiên của chương trình Tạo Giá Trị Chung là Nước, Phát triển nông thôn hoặc Dinh dưỡng, hãy gửi thông tin chi tiết thông qua mẫu đơn này.

Tìm hiểu thêm về Tạo Giá Trị Chung

Bạn vẫn còn thắc mắc? Vui lòng liên hệ