Sort by
Sort by

Những giá trị và nguyên tắc kinh doanh của Nestlé

about-us-business-principles

Những nguyên tắc kinh doanh của tập đoàn sẽ tiếp tục được phát triển trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới, tuy vậy những nguyên tắc này luôn thể hiện những ý tưởng cơ bản  về sự công bằng, tính trung thực và mối quan tâm chung dành cho mọi người.

Truyền thông có trách nhiệm tới người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em

  • Tiếp  thị các sản phẩm thay thế sữa mẹ phù hợp với quy định quốc tế của Tổ chức y tế thế giới (WHO Code) và các quy định luật pháp của nước sở tại
  • Áp dụng Những Quyền  Cơ  Bản của con người đối với toàn thể nhân viên, đối tác và đặc biệt là bãi bỏ việc sử dụng lao động trẻ em
  • Quan hệ với nhà cung cấp
  • Bảo vệ môi trường
  • Quản lý nguồn nước vốn được coi là nguồn tài nguyên thiên nhiên, chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự hiện đại hóa của xã hội
  • Những sáng kiến nông nghiệp bền vững và phát triển nông thôn
  • Những quy định nội bộ nhằm bảo đảm việc tuân thủ tuyệt đối những nguyên tắc này

- Chuẩn mực đạo đức kinh doanh
- Nguyên tắc quản lý và lãnh đạo của Nestlé
- Nguyên tắc truyền thông tới người tiêu dùng