Sort by
Sort by

CAM KẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

Để Nestlé ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn, chúng ta cần có được sự tin tưởng của toàn thể nhân viên, người tiêu dùng, khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông cũng như toàn xã hội. Điều này phụ thuộc vào việc chúng ta luôn hành động một cách liêm chính và luôn tuân thủ các cam kết của chính mình. Việc xây dựng niềm tin của mọi người đối với công ty, đối với sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của công ty cần được thực hiện từng bước và nhất quán. Đây là lý do vì sao khi chúng ta đưa ra các quyết định với tầm nhìn dài hạn, chúng ta vẫn phải đảm bảo thực hiện đúng những gì chúng ta đã cam kết trong hiện tại.

Là một công ty với phương châm “Good food, Good life”, chúng ta tối ưu hóa vai trò của thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, cho hôm nay và cho cả các thế hệ mai sau. Lấy sự tôn trọng làm nền tảng, các giá trị mà chúng ta đặt ra luôn là kim chỉ nam cho chúng ta trên hành trình theo đuổi mục tiêu của mình.

Hoạt động kinh doanh tại Nestlé được thực hiện trên cơ sở Tạo Giá Trị Chung (CSV). Chúng tôi tin rằng thành công của công ty sẽ chỉ có thể trường tồn khi nào chúng ta tạo ra được giá trị cho con người, cộng đồng và cổ đông, cũng như cho xã hội và cho môi trường. Các hoạt động và sản phẩm của chúng ta phải thể hiện sự khác biệt mang tính tích cực cho xã hội và, song song đó, phải góp phần vào sự thành công không ngừng nghỉ của Nestlé.

Các Nguyên Tắc Kinh Doanh trong tài liệu này phù hợp với mục tiêu, giá trị và cách thức kinh doanh của chúng ta, cũng như hướng dẫn cho mọi người trong công ty về cách hành động và ứng xử, đồng thời phản ánh văn hóa của công ty đã được xây dựng và phát triển trong suốt hành trình hơn 150 năm qua. Các nguyên tắc này tạo nên khung đạo đức vững chắc, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của chúng ta luôn liêm chính, tuân thủ các quy định pháp luật và gắn liền với các cam kết của công ty.

Trên cơ sở giữ vững và tuân thủ tuyệt đối đạo đức kinh doanh, chúng ta thực hiện hoạt động kinh một cách bền vững và nhằm mục đích tạo ra giá trị chung. Chúng ta kinh doanh dựa trên nền tảng đạo đức và có nguyên tắc ngay cả khi không có khung pháp lý hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh. Khi các nguyên tắc và chính sách của chúng ta nghiêm ngặt hơn các quy định pháp luật địa phương, chúng ta sẽ áp dụng chuẩn mực của chúng ta. Điều này giúp Nestlé đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội và tạo ra sự khác biệt trên thị trường.

Với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Điều Hành của Nestlé, chúng tôi cam kết bảo đảm toàn bộ Công ty được quản lý và vận hành theo các nguyên tắc này và chúng tôi cũng yêu cầu toàn thể nhân viên của Công ty trên toàn thế giới tuân thủ các nguyên tắc này.

Paul Bulcke
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

 

U. Mark Schneider
Giám Đốc Điều Hành

Tải thêm tài liệu: