Sort by
Sort by

Tạo giá trị chung

Tạo giá trị chung là một khái niệm cốt lõi trong phương cách hoạt động kinh doanh của Nestlé, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm của Công ty. Điều này có nghĩa Nestlé không chỉ tạo ra giá trị cho nội bộ nhân viên, cổ đông mà còn cho toàn xã hội bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Là một công ty về dinh dưỡng, Nestlé ‎ý thức được các vấn đề dinh dưỡng, quản l‎ý tài nguyên nước và phát triển nông thôn chính là những mối quan tâm hàng đầu trên toàn thế giới đối với xã hội... Xem chi tiết